1. ലതാ മങ്കേഷ്‌കറുടെ യഥാര്‍ഥ പേര് എന്തായിരുന്നു?

2. ലതാജി പാടി ഹിറ്റാക്കിയ 'ആ ജാ രേ.. പര്‍ദേശി' എന്ന ഗാനം ഏതു ചിത്രത്തിലേതാണ്?