1. ലതാ മങ്കേഷ്‌കറുടെ ഹിറ്റുകളിലൊന്നായ 'ദില്‍ ഹൂം ഹൂം കരേ' എന്ന ഗാനം ഏതു ചിത്രത്തിലേതാണ്?

2. ലതാജി പാടി ഹിറ്റാക്കിയ 'ആ ജാ രേ.. പര്‍ദേശി' എന്ന ഗാനം ഏതു ചിത്രത്തിലേതാണ്?