1. രണ്ടാമൂഴം എന്ന കൃതിയുടെ രചിച്ചത്
2. ത്രിമൂര്‍ത്തികള്‍ - എന്നതിന്റെ സമാസം
3. A bird's eye view - ഇതിനു സമാനമായ മലയാളപ്രയോഗം
4. Zero hour - എന്നതിന്റെ മലയാളം
5. മിഥ്യ എന്നതിന്റെ വിപരീത പദമേത്
6. ആകാശത്തിന്റെ പര്യായം അല്ലാത്തത്
7. എല്ലായ്‌പോഴും എന്ന അര്‍ഥമുള്ള പദം
8. ആധാരിക വിഭക്തിക്ക് ഉദാഹരണം ഏത്
9. A hired horse tired never - എന്നതിനു സമാന അര്‍ഥമുള്ള പഴഞ്ചൊല്ല്
10. നിങ്ങള്‍ക്ക് പോകാം - ഇതിലെ ക്രിയ
11. അക്കിത്തം ആരുടെ തൂലികാനാമമാണ്?
12. ശരിയായ വാക്യം ഏത്
13. മാതാപിതാക്കള്‍ - സമാസം ഏത്?
14. അക്ഷരത്തെറ്റില്ലാത്ത പദം ഏത്?
15. ഭൂമി എന്ന അര്‍ഥമില്ലാത്ത പദം