1. അക്കിത്തം ആരുടെ തൂലികാനാമമാണ്?
2. ആകാശത്തിന്റെ പര്യായം അല്ലാത്തത്
3. ആധാരിക വിഭക്തിക്ക് ഉദാഹരണം ഏത്
4. ഭൂമി എന്ന അര്‍ഥമില്ലാത്ത പദം
5. രണ്ടാമൂഴം എന്ന കൃതിയുടെ രചിച്ചത്
6. മിഥ്യ എന്നതിന്റെ വിപരീത പദമേത്
7. മാതാപിതാക്കള്‍ - സമാസം ഏത്?
8. ത്രിമൂര്‍ത്തികള്‍ - എന്നതിന്റെ സമാസം
9. ശരിയായ വാക്യം ഏത്
10. A hired horse tired never - എന്നതിനു സമാന അര്‍ഥമുള്ള പഴഞ്ചൊല്ല്
11. A bird's eye view - ഇതിനു സമാനമായ മലയാളപ്രയോഗം
12. Zero hour - എന്നതിന്റെ മലയാളം
13. എല്ലായ്‌പോഴും എന്ന അര്‍ഥമുള്ള പദം
14. നിങ്ങള്‍ക്ക് പോകാം - ഇതിലെ ക്രിയ
15. അക്ഷരത്തെറ്റില്ലാത്ത പദം ഏത്?