1. സൃഷ്ടിയുടെ വിപരീതാര്‍ഥമുള്ള പദം
2. ധാത്രി എന്ന പദത്തിന്റെ അര്‍ഥം
3. കാലത്തിന് യോജിച്ച തരത്തിലുള്ളത് - എന്നതിന്റെ സമസ്ത പദം
4. കൊള്ളിയുന്തുക എന്ന ശൈലിയുടെ അര്‍ത്ഥം
5. അച്ഛനും അമ്മയും വാഹനാപകടത്തില്‍ മരിച്ച് നാലുദിവസം കഴിഞ്ഞതിനുശേഷമാണ് മകന്‍ വിദേശത്തുനിന്ന് വന്നത് - ഈ വാക്യത്തിലെ തെറ്റുള്ള ഭാഗം
6. പണക്കിഴി എന്ന പദം പിരിച്ചെഴുതുന്നത്
7. ഉപ്പുകൂട്ടിത്തിന്നുക എന്ന ശൈലിയുടെ അര്‍ഥം
8. അക്ഷരത്തെറ്റില്ലാത്ത പദം ഏത്?
9. ബഹുവചനരൂപം അല്ലാത്ത പദം ഏത്
10. ഇഹം എന്ന പദത്തിന്റെ വിപരീതം
11. ഉറൂബ് ആരുടെ തൂലികാനാമമാണ്
12. അര്‍ത്ഥവ്യത്യാസം കൊണ്ട് കൂട്ടത്തില്‍ ചേരാത്ത പദം
13. ശരിയായ പദം ഏത്
14. ശരിയായ വാചകം ഏത്
15. തിളപ്പിച്ച വെള്ളം - ഇതില്‍ തിളപ്പിച്ച എന്ന വാക്ക് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു?
16. Circular എന്നതിനു സമാനമായ മലയാള പദം.
17. Dies- Non എന്നതിനു തുല്യമായ മലയാള പദം
18. ആരുടെ അപരനാമമാണ് കേരള പുഷ്‌കിന്‍
19. ശരിയായ പ്രയോഗം ഏത്
20. വെളുത്ത മണല്‍ത്തരികള്‍ - ഇതിലെ വെളുത്ത എന്ന ശബ്ദം