1. സംസാരസാഗരം എന്ന പദം വിഗ്രഹിച്ചെഴുതുന്നത്
2. ക്രിയാനാമത്തിന് ഉദാഹരണം
3. ശരിയല്ലാത്ത വാക്യം ഏത്
4. ഓടിക്കുന്നു എന്ന പദം
5. അക്കിത്തം ആരുടെ തൂലികാനാമം ആണ് ?
6. ജലത്തിന്റെ പര്യായം അല്ലാത്ത പദമേത്
7. ശരിയായ പദം ഏത്
8. ശരിയല്ലാത്ത വാക്യം ഏത്
9. ശരിയായ പദം ഏത്
10. Charity begins at home - എന്നതിനു സമാനമായ പഴഞ്ചൊല്ല്
11. ദര്‍ദ്ദുരം എന്ന പദത്തിന്റെ അര്‍ഥമെന്ത്
12. ചുടലമുത്തു ഏതു കൃതിയിലെ കഥാപാത്രമാണ്
13. പൂവമ്പന്‍ എന്ന പദം പിരിച്ചെഴുതുന്നത്
14. ഉറൂബ് ആരുടെ തൂലികാനാമമാണ്
15. മനോമുകുരം എന്ന പദം വിഗ്രഹിച്ചെഴുതുന്നത്
16. നാണി ഏതു കൃതിയിലെ കഥാപാത്രമാണ്
17. It is no use to cry over split milk എന്നതിനു സമാനമായ പഴഞ്ചൊല്ല്
18. സമവായം എന്ന പദത്തിന്റെ ശരിയായ അര്‍ഥം
19. ഹൃത് + രോഗം. ചേര്‍ത്തെഴുതുന്നത്
20. മേഘത്തിന്റെ പര്യായം അല്ലാത്ത പദമേത്